زلزله تهران

تهران فقط پايتخت ايران نيست...

تهران پايتخت مهر و محبت و يکرنگی هم هست...

شايد در همين تهران قراردادهای ننگين ترکمانچای و گلستان امضا شده باشد...

ولی زمين تهران چه بی حياست که ديروز لرزيد...مگر زمين تهران نمی داند که ناز يکدانه و دلبر جانانه من در آنجاست؟!؟!

به خدا اگر تهران آسيبی به آزاده وارد کند آفاق را به آتش جان تبديل به تلی از خاکستر می کنم...

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
غزل

تهران پایتخت تفاوتهاست! تفاوت فقر و ثروت!